«هوالحق...»

فرض كنين دكتري ك متخصص بيماريهاي قلبي است در كنار شما نشسته است وشماهم هيچ مشكل قلبي نداريد.چگونه با او برخورد ميكنيد؟خيلي عادي.چون ب تخصص او احتياجي نداريد.

اگر همين دكتر را وقتي ببينيد ك از يك بيماري چندين ساله قلبي رنج مي بريد حالا برخوردتان تغيير ميكند واو را سوال پيچ ميكنيد.چرا؟ چون درد داريد وميدانيد ك درمان شما هم ب دست اوست.

شما چند سوال داريد ك هيچ كس ديگري نتوانسته ب آن پاسخ دهد وفقط امام زمان(عج)ب آن ميتواند پاسخ بدهد؟

ادعاي دوستي دارم ولي اي واي من

روز وشبها گريه كرد از دست من مولاي من

روزها رفت ومن از مولاي خوبم غافلم

هركسي جاداده ام اندر دلم

ظاهرا مجنون و او ليلاي بي همتاي ماست

باطنا ليلاي ما دنياي پرغوغاي ماست...

پ.ن:فرا رسيدن ايام سوگواري آقا اباعبدالله الحسين(ع)رو ب همه تسليت ميگم.اللهم ارزقنا شفاعة الحسين...تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 | 0:15 | نویسنده : منتظر... | 2 نظر

 

به نام خدا

امروز روز عيد غديره.بزرگترين ومهمترين عيد شيعيان.روزي كه آقا رسول اكرم(ص) امام علي(ع) را به عنوان جانشين ووصي خودشان به مردم جهان معرفي كردند تا رسالتشان را كامل كنند...البته بارها پيامبر(ص)ايشون رو وصي خودشون خونده بودن ولي در روزي مثل امروز اين كار به طور علني ورسمي انجام شد.

نكته قابل توجهي كه در سخنراني پيامبر هست اينه كه ايشون حتي درمورد آقامون امام زمان(عج)هم صحبت كردن.اين هم بخشي ازسخنانشون:

بدانيد كه آخرين امام مهدي(عج)است.او از ماست.اوقيام خواهد كرد.بدانيد كه او بر همه اديان غلبه مي كند.بدانيد كه او از ستمگران انتقام ميگيرد.بدانيد كه او قلعه هاي كفر وستم را فتح ميكند ودرهم ميكوبد.او گروه هاي مشركان را ميكشد.بدانيد كه او خونخواه تمام اولياي خداست.

بدانيد كه او ياور دين خداست.بدانيد كه اواز درياي بيكران دانش بهره ميگيرد.بدانيد كه او به هر كسي از فاضل وجاهل،به اندازه ي فضيلت وكمالش مقام ميدهد.بدانيد كه خدا اورا انتخاب كرده وبرگزيده است.بدانيد كه او همه دانش ها را به ارث برده وتمام علوم را در اختيار دارد.بدانيد كه او به تمام اخبار الهي آگاه است وآنها را بيان ميكند.بدانيد او به مردم درباره ايمان به خدا تذكر ميدهد.بدانيد كه خدا اورا هدايت كرده واستوار نموده است.بدانيد كه خدا همه كارها را به او سپرده است.

بدانيد كه پيامبران وجانشينان پيشين به او بشارت داده اند.بدانيد كه از ميان حجتهاي خدا فقط او باقي مي ماند وپس از او حجتي وجود ندارد.بدانيد كه حق فقط با او ونور خدا فقط نزد اوست.بدانيد كه هيچ كس براو پيروز نميشود وخدا كسي رادر مخالفت با او ياري نمي كند.بدانيد كه او از طرف خدا،سرپرست وصاحب اختيار مردم است وحكم خدا را برايشان جاري ميكند. بدانيد كه تمام حجتهاي آشكار وپنهان خدا نزد اوست...

پ.ن:اين عيد بزرگ رو ب همه تبريك ميگم.:xتاريخ : پنج شنبه دوم آبان 1392 | 0:17 | نویسنده : منتظر... | 2 نظر